बारा वर्षानंतर नगरसेविका सौ. कमल घोलप व नगरसेवक प्रा. उत्तम केंदळे यांच्या पाठपुराव्यामुळे मिळाली १०४ जणांना हक्काची घरे

रोहित खर्गे विभागीय संपादक २४ नोव्हेंबर २०२१ निगडी सेक्टर नं २२ (संग्रामनगर- त्रिवेनिनगर- अंकुश चौक) या झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या १०४

Read more