पालिकेच्या विविध विकास कामांना ७१ कोटी ६५ लाख रु ची स्थायी ची मंजुरी…

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक

पिंपरी, दि. १६ जून २०२१ महानगरपालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणा-या विविध विकास कामांच्या येणा-या आणि झालेल्या सुमारे ७१ कोटी ६५ लाख रुपये खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

महापालिकेच्या पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनात कै मधुकरराव पवळे सभागृहात स्थायी समितीची ऑनलाईन पध्दतीने सभा पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अॅड. नितीन लांडगे होते.

प्रभाग क्रमांक २१ जिजामाता हॉस्पीटलची सीमाभिंत बांधणे व उर्वरित स्थापत्य विषयक कामे करण्याकामी ६७ लाख ३७ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र.६ मधील धावडे वस्ती व परिसरात स्थापत्य विषयक सुधारणेची कामे करण्याकामी ५९ लाख ७२ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्रमांक ४ दिघी बोपखेल मधील रामनगर येथे ठिकठिकाणी ट्रिमिक्स कॉक्रीट करण्याकामी ५६ लाख ५७ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

Advertise

प्रभाग क्र.१७ परिसरामध्ये विविध कंपन्या आणि मनपा मार्फत खोदण्यात आलेले चर डांबरीकरणाने दुरुस्त करण्यासाठी ५३ लाख ६५ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

ब प्रभागात ठिकठिकाणी आवश्यकतेनुसार डांबरीकरण करण्याकामी ५९ लाख ४५ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र.१८ चिंचवड येथे मोरया गोसावी मंदिर शेजारी दशक्रिया घाट परिसराची स्थापत्य विषयक कामे करण्याकामी ६१ लाख ५९ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र.३२ मध्ये विविध परिसरात सुशोभिकरण व इतर स्थापत्य विषयक कामे करण्यासाठी २७ लाख १० हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र.२ कुदळवाडी जाधववाडी मध्ये ठिकठिकाणी पेव्हींग ब्लॉक बसविण्याकामी

३५ लाख ६९ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

पवना नदीतील टाटा ब्रीज ते बोपखेल या क्षेञात असलेली जलपर्णी काढण्याकामी २५ लाख २० हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

अण्णासाहेब मगर स्टेडीयम येथे जंबो कोविड रुग्णालय उभारणीसाठी पायाभूत सुविधा देण्यासाठी तीन महीने कालावधीसाठी ५ कोटी ६६ लाख ४० हजार एवढा खर्च येणार आहे. त्यातील ३ कोटी ७७ लाख ६० हजार इतक्या खर्चास स्थायी समिती सभा ठराव क्र.९१४० दि.३१.०३.२०२१ अन्वये मान्यता दिलेली होती. उर्वरीत १ कोटी ८८ लाख ८० हजार च्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

Advertise

भक्ती शक्ती चौक ते मुकाई चौक किवळे बीआरटीएस कॉरिडॉरवरील शिंदे वस्ती येथे उड्डाणपुल बांधणेचे कामात अडथळा ठरणारा EHV,220 KV पयलोन शिफ्ट करणे या कामाचे सुपरविजन चार्जेस १ कोटी २१ लाख ८७ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

सोनवणे वस्ती रामदासनगर परिसरातील जलनिःसारण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ३९ लाख ५० हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र. ११ मधील पवारवस्ती नेवाळेवस्ती मध्ये नाला ट्रेनिंग व स्टाँर्म वाँटर विषयक कामे करण्यासाठी ५८ लाख ४ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र.१ चिखली मधील विविध डी.पी, रस्ते विकसीत करण्यासाठी १ कोटी ४७ लाख ३ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र. ९ कामगार नगर, खराळवाडी, भगवतगीता मंदीर परिसरा नुरमोहल्ला, कुलदीप आंगन परिसर मधील अंतर्गत रस्ते अद्यावत पध्दतीने करण्यासाठी ४२ लाख २५ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र. ११ मधील उर्वरीत रस्त्याचे हाँटमिक्स पद्धतीने डांबरीकरण करण्याकामी

१ कोटी ११ लाख २३ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र.१ मोरेवस्ती म्हेत्रेवस्ती परिसर रामदासनगर मधील रस्ते खडीमुरूम व डांबरीकरण करण्याकामी १ कोटी ५१ लाख १७ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

ड क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत नव्याने विकसित होणा-या मुख्य चौकात नवीन वाहतुक नियंत्रण दिवे, ब्लिंकर बसविण्यासाठी २५ लाख ५९ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र.७ भोसरी येथील सिताराम लोंढे उद्यानातील मनपाची भवानी तालीम व्यायामशाळेचे नुतनीकरण करण्याकामी आणि अनुषंगिक कामे करण्याकामी येणा-या ३ कोटी ३९ लाख १३ हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र. ९ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात माता रमाई चौथरा बांधणे आणि इतर स्थापत्य विषयक कामे करण्याकामी ४२ लाख १८ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली तसेच माता रमाबाई पुतळा बसविणे व इतर अनुषंगिक कामे करणेकामी ७७ लाख ५६ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र.३ मोशी परिसरात रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याकामी ४६ लाख १७ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र.७ भोसरी येथे ठिकठिकाणी स्थापत्य विषयक आणि अनुषंगिक कामे करण्यासाठी ४९ लाख ४० हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र.५ मधील रस्त्यांचे हॉटमिक्स पध्दतीने डांबरीकरण करण्यासाठी येणा-या १ कोटी ४७ लाख तसेच प्रभाग क्र.७ भोसरी गव्हाणे वस्ती व इतर परिसरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याकामी येणा-या १ कोटी ४८ लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र.४ दिघी येथील स्मशानभुमीला सिमाभिंत बांधण्याकामी २ कोटी ६९ लाख ९१ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्रमांक २८ पिंपळे सौदागर मौजे रहाटणी येथील प्राधिकरणाच्या पेठ क्र.३८ औंध रावेत रस्त्यालगत विरंगुळा केंद्र आणि अभ्यासिकासाठी फर्निचर करण्याकामी ५५ लाख ३३ हजार इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

दिघी व बोपखेल परिक्षेत्रातील पाण्याच्या टाकीचे परिचलन करणे व किरकोळ दुरूस्तीची कामे करण्यासाठी ४८ लाख इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

भोसरी पंपीग स्टेशन भोसरी गावठाण टाकी शांतीनगर आश्रमशाळा आणि संत तुकाराम नगर येथील जलक्षेत्रामध्ये दैनंदिन व्हॉल्व ऑपरेशन करण्याकामी ४८ लाख इतक्या येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *