आठ केंद्रांवर वय १८ ते ४५ असणाऱ्याना होणार लसीकरण. संकेतस्थळावर नोंद केलेल्याच नागरिकांनी केंद्रवार यावे इतरांनी गर्दी करू नये. आरोग्य विभाग पिं चिं मनपा

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक

पिंपरी,दि.०८/०५/२०२१ :- कोविड-१९ आजाराच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व नागरिकांच्या संरक्षणासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या उपाययोजनापैकी नागरिकांचे कोविड-१९ लसीरकण करणे हा महत्वाचा घटक आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये आज रोजी ०८ लसीकरण केंद्रे- नवीन भोसरी रुग्णालय, नवीन जिजामाता रुग्णालय, प्रेमलोक पार्क दवाखाना, यमुनानगर रुग्णालय, डोळ्यांचे हॉस्पिटल –मासुळकर कॉलनी, पिंपळे ‍निलख पी.सी.एम.सी स्कुल, नवीन आकुर्डी रुग्णालय व आहिल्यादेवी होळकर स्कुल सांगवी या लसीकरण केंद्रांच्या ठिकाणी १६०० नोंदणी केलेल्या नागरीक/ लाभार्थ्यांपैकी १५४६ लाभार्थींना लसीकरण करण्यात आले आहे.
तसेच उद्या दि.०९/०५/२०२१ रोजी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका परिसरामध्ये वय वर्षे १८ ते ४४ वयोगटातील नागरीक/लाभार्थींना लसीकरण करण्याची कार्यवाही खालील लसीकरण केंद्रांच्या ठिकाणी सुरु राहणार आहे.
१) नवीन भोसरी रुग्णालय – ४११०२६,
२)नवीन जिजामाता रुग्णालय-४११०१७,
३)प्रेमलोक पार्क दवाखाना-४११०३३,
४)यमुनानगर रुग्णालय-४११०४४,
५)डोळ्यांचे हॉस्पिटल –मासुळकर कॉलनी- ४११०१८,
६)पिंपळे ‍निलख पी.सी.एम.सी स्कुल-४११०२७,
७) नवीन आकुर्डी रुग्णालय – ४११०३५ व
८) आहिल्यादेवी होळकर स्कुल सांगवी-४११०२७
याकामी नागरीकांनी/लाभार्थ्यांनी www.cowin.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन Appointment घेणे बंधनकारक आहे. Appointment नसलेल्या नागरीकांचे लसीकरण करण्यात येणार नाही याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. या अनुषंगाने सर्व नागरीकांना आवाहन करण्यात येते की, फक्त नोंदणी करुन Appointment घेतलेल्या वय वर्षे १८ ते ४४ वर्षे वयोगटामधील लाभार्थ्यांनी वरील आठही लसीकरण केंद्राच्या ठिकाणी सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.०० या वेळेत उपस्थित रहावे, तसेच नोंदणी न झालेल्या नागरीकांनी लसीकरण केंद्राच्या परिसरामध्ये गर्दी करु नये व सहकार्य करावे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *